व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

विद्युत जडान, ए.सी., फ्रिज मर्मत, Accounting Application Operator र केश कर्तन विषयको प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना
  • 2021-02-19
विद्युत जडान, ए.सी., फ्रिज मर्मत, Accounting Application Operator र केश कर्तन विषयको प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना

Download File related to this notification.