व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७६ श्रावण देखि २०७७ आषाढसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
  • 2020-09-10
सूचनाको हकसम्न्धी ऐन अनुसार प्रतिष्ठानबाट २०७६ श्रावण देखि २०७७ आषाढसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Download File related to this notification.