व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

निःशुल्क आधारभुत सीपमुलक तालिम संचालनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
  • 2021-01-28
निःशुल्क आधारभुत सीपमुलक तालिम संचालनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Download File related to this notification.