व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

केश श्रृंगार र कटाई सिलाई विषयका तालिममा प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना
  • 2021-02-16
केश श्रृंगार र कटाई सिलाई विषयका तालिममा प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सूचना

Download File related to this notification.