व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

निशूल्क आधारभूत कटाई सिलाई तालिम सम्बन्धी सूचना
  • 2020-03-09
निशूल्क आधारभूत कटाई सिलाई तालिम सम्बन्धी सूचना

Download File related to this notification.