व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

पाठ्यक्रम

SN Title File
1 अटोमोबाइल मर्मत Download
2 इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत Download
3 कटाई सिलाई Download
4 कटाई सिलाई एडभान्स Download
5 कम्प्युटर Download
6 केयर गिभर Download
7 जनरल मेकानिकल Download
8 टायल एण्ड मार्बल फिक्सिङ Download
9 डकर्मी Download
10 ढाका बुनाई Download
11 पम्पसेट मेकानिक्स Download
12 प्लम्बिङ Download
13 बेतबाँस Download
14 बेल्डिङ Download
15 मोटरसाइकल मर्मत Download
16 मोबाइल फोन रिपेयरिङ Download
17 विद्मुत जडान Download
18 विद्मुत जडान एडभान्स Download
19 व्युटिसियन Download
20 व्युटिसियन एडभान्स Download